Waarmee kunnen we u helpen?

Disclaimer en copyright

Deze gebruiksvoorwaarden zijn zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van iedere website van Benthem Gratama als op alle informatie die op of middels de betreffende website (verder: de website) wordt aangeboden.

De website is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en strekt ter algemene informatie. De gebruiker dient er uitdrukkelijk op bedacht te zijn dat de gepubliceerde informatie op de website een algemeen karakter heeft en niet automatisch geldt voor c.q. toepasbaar is op individuele gevallen. De informatie is dan ook niet bedoeld als juridisch advies.

Hoewel de inhoud van de website op zorgvuldige wijze is samengesteld kan Benthem Gratama niet garanderen dat de gepubliceerde informatie volkomen juist, volledigheid en/of actueel is. Gebruikers van de website kunnen aan deze informatie geen rechten ontlenen. Het aanwenden van de informatie op de website geschiedt dan ook uitdrukkelijk op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Benthem Gratama aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de betreffende informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de website te kunnen gebruiken.

Benthem Gratama aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van (eventuele) door derden aangeboden informatie op de website van Benthem Gratama. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Benthem Gratama is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere website die naar de website van Benthem Gratama verwijst, noch voor enig andere website waarnaar Benthem Gratama verwijst.

De in deze gebruiksvoorwaarden genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet voorzover schade het gevolg is opzet of grove schuld aan de zijde van Benthem Gratama.

Op iedere rechtsbetrekking die ontstaat als gevolg van of in verband met het gebruik van de website zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Benthem Gratama die op verzoek worden toegezonden en tevens staan vermeld op de website www.benthemgratama.nl.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over de inhoud en strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied bindend zijn.

Auteursrecht en merkenrecht

Benthem Gratama is, tenzij anders vermeld staat, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten, het auteursrecht daaronder begrepen, met betrekking tot de website en de informatie die daarop gepubliceerd staat.

Benthem Gratama verleent toestemming om kennis te nemen van de website en de daarop gepubliceerde informatie. De gebruiker mag hiervan kopieën voor persoonlijk gebruik maken, daaronder begrepen het opslaan, printen, reproduceren en distribueren van informatie, mits de informatie niet gewijzigd wordt en de verwijzing naar deze gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden bij die kopie zijn opgenomen. Ieder ander gebruik van de website en de informatie, daaronder ook begrepen het creëren van links (hypertext links en deep links) is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Benthem Gratama niet toegestaan.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten