Waarmee kunnen we u helpen?

-

De Wet kwaliteitsborging: de positie van de aannemer

Per 1 januari 2021 zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Deze wet beoogt verbetering van de bouwkwaliteit door het versterken van de positie van de particuliere en zakelijke bouwconsument. Ook wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken geïntroduceerd. Hieronder leest u meer over de privaatrechtelijke veranderingen die de aannemers raken.

De aannemer blijft aansprakelijk na oplevering

Ten eerste wordt de positie van de bouwconsument versterkt door een verscherpte aansprakelijkheid van de aannemer. Dit houdt in dat de aannemer ook na de oplevering aansprakelijk blijft voor tekortkomingen aan het bouwwerk. Op dit moment is de aannemer niet aansprakelijk voor gebreken die de bouwconsument tijdens de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken. Nu is het nog zo dat de bouwconsument bij het ontdekken van een gebrek na de oplevering dit gebrek op tijd moet melden bij de aannemer. Daarnaast moet dit gebrek aan de aannemer toe te rekenen zijn. Dit gaat met de nieuwe wet veranderen. De aannemer kan straks niet langer het verweer voeren dat de bouwconsument het gebrek redelijkerwijs eerder had kunnen ontdekken. Ook verschuift de bewijslast van de bouwconsument naar de aannemer. De aannemer moet straks aantonen dat het gebrek niet aan hem toe te rekenen is.

Bij zakelijke bouwconsumenten kan van deze aansprakelijkheid alleen worden afgeweken wanneer dit uitdrukkelijk bij overeenkomst is afgesproken. Een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden is straks niet meer voldoende. Bij een particuliere bouwconsument kan überhaupt de aansprakelijkheid niet worden uitgesloten.

Aangepast opschortingsrecht van de 5%-regeling

De tweede wijziging ziet op het opschortingsrecht. De bouwconsument heeft nu een opschortingsrecht met betrekking tot gebreken die zich binnen drie maanden na de oplevering voordoen. Dit opschortingsrecht houdt in dat de bouwconsument maximaal 5% van de aanneemsom kan inhouden en in depot kan storten bij de notaris gedurende de wettelijke onderhoudstermijn en soms langer als de bouwconsument dit aangeeft bij de notaris. Na de wetswijziging moet de aannemer de bouwconsument expliciet wijzen op zijn opschortingsrecht. De aannemer vraagt niet eerder dan één maand, maar uiterlijk binnen twee maanden na de oplevering schriftelijk aan de bouwconsument of hij het depot wil handhaven of wil laten uitkeren, met een afschrift aan de notaris. Als de notaris geen bericht ontvangt van de bouwconsument dat hij het depot verder wil handhaven, keert de notaris het bedrag na drie maanden uit.

Vormvoorschriften bij de waarschuwingsplicht

De aannemer is bij het aangaan van de overeenkomst verplicht de bouwconsument te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Deze waarschuwingsplicht wordt aangevuld. Deze aanvulling houdt in dat de aannemer in het vervolg de bouwconsument schriftelijk en ondubbelzinnig moet wijzen voor fouten en de mogelijke gevolgen daarvan.

Informatieplicht voor de aannemer

Voor het aangaan van de overeenkomst moet de aannemer de bouwconsument straks schriftelijk en ondubbelzinnig informeren over de wijze waarop de aannemer verzekerd is, dan wel een andere financiële zekerheid kan bieden aan de bouwconsument met betrekking tot de risico’s voor het bouwen van het bouwwerk. Het gaat dan niet alleen om schade vanwege gebreken die na de oplevering aan het licht komen, maar ook om schade als gevolg van verplichtingen die de aannemer niet nakomt, zoals bijvoorbeeld een faillissement van de aannemer.

Opmaken van het opleverdossier door de aannemer

Tot slot moet de aannemer straks een opleverdossier afgeven aan de bouwconsument. Wat exact in het opleverdossier moet worden opgenomen, wordt niet in de wet geregeld. In ieder geval moet volledig inzicht worden gegeven in de nakoming van de overeenkomst door de aannemer en de uitgevoerde werkzaamheden, zoals berekeningen en tekeningen.

Conclusie

De Wkb brengt voor de aannemer veel veranderingen met zich mee. Er gaan strengere regels gelden en de aannemer moet meer gaan vastleggen. Door de wijzigingen komt de nadruk meer te liggen op de fase voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden. De administratieve lasten nemen daardoor toe. Of de informerende en waarschuwende rol van de aannemer leidt tot beter bouwkwaliteit moet nog worden bezien. In die zin zal de Wkb zich nog moeten bewijzen. `

Hebt u vragen over de Wkb, neemt u dan gerust contact met ons op.

Marjon JagerMarjon Jager
mjjager@benthemgratama.nl
038 428 00 89

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten