Waarmee kunnen we u helpen?

-

Aansprakelijk? Man (met been net uit gips) struikelt over een afstapje, tegen de gastvrouw aan die vervolgens haar heup breekt

aansprakelijkheid als je een beperking hebt

Een man die net zijn been uit het gips heeft, struikelt tijdens een bezoek bij kennissen over een afstapje en valt tegen de gastvrouw aan, die hierdoor haar heup breekt. Moet hij de schade die de gastvrouw lijdt vergoeden omdat hij voorzichtiger had moeten zijn nu hij net zijn been uit het gips heeft en daardoor iets minder goed ter been is?

Een interessante casus. Hoe oordeelde de rechter in dit verhaal?

Uitspraak rechtbank: onrechtmatige daad

De Rechtbank Noord-Nederland bepaalde in haar uitspraak (1) van 24-01-2017 dat gedragingen die onder invloed van zijn lichamelijke tekortkoming zijn verricht, als een onrechtmatige daad (2) moeten worden toegerekend. Volgens de rechtbank is de wettelijke bepaling, waarin wordt gezegd dat een lichamelijke of geestelijke beperking geen beletsel vormt om iemands handelen onrechtmatig te vinden, reden om te zeggen dat de man onvoorzichtig en dus onrechtmatig heeft gehandeld. Deze bepaling heeft volgens de rechtbank niet alleen betrekking op de schuldbeoordeling, maar ook op de onrechtmatigheid van de gedraging.

Het lijkt er op dat de rechtbank hiermee aangeeft dat een lichamelijke tekortkoming als oorzaak van een actieve gedraging, waarbij een ander schade wordt toegebracht, op die grond tot aansprakelijkheid leidt (op grond van  art. 6:165 BW).

Dit artikel bepaalt dat een gedraging van een persoon (als een doen te beschouwen gedraging en dus niet een nalaten) verricht is onder invloed van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming, geen beletsel vormt om deze gedraging als een onrechtmatige daad aan de dader toe te rekenen.

Mijns inziens geven de woorden “geen beletsel” duidelijk aan waar het om gaat:

  • Als er sprake is van het plegen van een onrechtmatige daad, dan is het hebben van een lichamelijk of geestelijk gebrek geen reden om te zeggen dat er geen onrechtmatig handelen is.
  • Eerst zal bekeken moeten worden of er op grond van art. 6:162 BW aan alle vereisten van dat artikel is voldaan. Is er spraken van onrechtmatig handelen, is er causaal verband tussen de handeling en de schade, is er sprake van schuld en is er schade ontstaan? Als dat zo is dan kun je tot de slotsom komen dat er aansprakelijkheid is en dat de schade vergoed dient te worden.

Kelderluik factoren

Het beoordelen van onrechtmatigheid zal met name moeten gebeuren aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Juristen spreken over zogenaamde ‘Kelderluik factoren’. We bedoelen dan omstandigheden als:

  • de mate van het eventuele gevaar dat door het eventuele handelen wordt veroorzaakt;
  • de kans op schade;
  • de kans op ernstige schade, etc

Het lijkt er op dat de rechtbank wel veel van Kelderluik-omstandigheden meeneemt, maar er geen overwegingen aan wijt en motiveert waarom zij na toepassing van Kelderluik-factoren tot het oordeel onrechtmatig komt. Het kan zijn dat de rechtbank als zij wel de correcte juridische weg bewandeld zou hebben, tot dezelfde conclusie zou zijn gekomen.

Conclusie

Deze discussie zou dan dus om ‘des Keizers baard’ gaan (een nutteloze discussie zijn). Om artikel 6:165 BW nu tot zelfstandig aansprakelijkheid vestigend artikel te maken gaat mij toch iets te ver. Mensen met een lichamelijk of geestelijk gebrek zullen als zij schade veroorzaken dan alleen al vanwege die omstandigheid aansprakelijk gehouden kunnen worden. Mijn advies voor dergelijke personen: blijf dus thuis of zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering!

Meer informatie?

Heeft u vragen over het aansprakelijkheidsrecht? Neem dan contact op met mr. Bert van der Kolk. Hij helpt u graag verder.

 

Auteur: mr. A.J. (Bert) van der Kolk
Email: ajvanderkolk@benthemgratama.nl
Tel: 038-4280077

 

 

(1)  ECLI:NL:RBNNE:2017:240
(2)  op grond van art. 6:165, lid 1, BW
U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten